توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی موانع و مشکلات پیش روی صنعتی سازی ساختمان در ایران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی موانع و مشکلات پیش روی صنعتی سازی ساختمان در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی موانع و مشکلات پیش روی صنعتی سازی ساختمان در ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی موانع و مشکلات پیش روی صنعتی سازی ساختمان در ایران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی موانع و مشکلات پیش روی صنعتی سازی ساختمان در ایران، با استفاده از تحلیل اکتشافی پرداخته است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ گردآوری داده ها آمیخته اکتشافی است، بدینصورت که بخش کیفی از طریق مصاحبه و در بخش کمی توصیفی پیمایشی میباشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 10 نفر از مدیران، کارشناسان، متخصصان و پیمانکاران حوزه ساختمان به شیوه نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی شامل 140 نفر بودهاند که تمامی آنها به شیوه سرشماری موردمطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها بر اساس مصاحبه مرور اسناد و مدارک و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی در بخش کیفی بر اساس وارسی همکاران و در بخش کمی بر اساس روایی محتوایی و پایایی در بخش کیفی بر اساس ضریب توافق همکاران و در بخش کمی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. تحلیل این داده ها در بخش کیفی با استفاده از تحلیل و کدگذاری مصاحبه ها و رد بخش کمی از طریق آزمون t تک نمونه ای و اولویت بندی فریدمن از طریق نرم افزار21spss انجام پذیرفت. بر این اساس 4 مانع پیش روی صنعتی سازی ساختمان در ایران موردمطالعه شناسایی شد سپس، نتایج این بخش از پژوهش، اساس طراحی پرسشنامه در مرحله بعد قرار گرفت. با طراحی پرسشنامه در چارچوب طیف لیکرت دیدگاه مدیران، کارشناسان، متخصصان و پیمانکاران حوزه ساختمان در مورد علل ذکرشده موانع پیش روی صنعتی سازی ساختمان در ایران شناخته شد. بر این اساس دیدگاه پاسخگویان نشان میدهد که نبود قوانین و استاندارد منسجم درزمینه ساختمان مهمترین مانع از دیدگاه کارشناسان در پیادهسازی و نیز توسعه صنعتی سازی ساختمان در ایران است. و بعدازآن، مهمترین مانع عدم آشنایی با فناوریهای نوین، ضعف نظارت، عدم تداوم زنجیرهای ساخت و تامین مسکن و مقاومسازی در برابر زلزله به ترتیب بیشترین مانع در این صنعت رادارند.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 wcmmps.ir